ŽÁČEK, O. Kondenzační parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny včetně regenerace tepla. Diplomant pracoval samostatně a vhodně kombinoval vlastní poznatky získané od zadavatele SIEMENS s konzultacemi. Pro řešení problematiky měl dostatek podkladů, které ovlivnily zejména konstrukční koncepci stroje. DP má ucelený charakter včetně pevnostní kontroly oběžných lopatek a podélného řezu turbínou. Práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny včetně bilančního schématu, ve kterém má být provozována. V úvodu práce je zmíněn velice stručně základní popis konstrukce jednotlivých částí parní turbíny. V další části je navržen oběh, který je matematicky svázán s výpočtem průtočných částí turbíny. Při návrhu bylo zanedbáno KČ a možná právě proto autor uvádí v tab. 2 na str. 19 stavy PÁRY za kondenzátorem, přestože hodnota entalpie je odečtena z teploty pro sytou kapalinu. V dalších částech práce jsou již počítány průtočné kanály, resp. stupně parní turbíny včetně základního pevnostního výpočtu. RS stupeň byl zvolen jako A-kolo, kde autor již v předběžném návrhu volí stupeň reakce 0,065 pro cit. „čistě akční stupeň“. V podrobném návrhu vyšla výsledná absolutní rychlost na výstupu z rotoru zvláštně (viz. obr. 15 na str. 33). Ve stupňové části autor zvolil přetlakový typ lopatkování. V závěru práce je řešen systém ucpávek. I přes uvedené výhrady pokládám práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82934