TŘINÁCTÝ, J. Parní turbína pro fosilní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá návrhem VT-ST dílu kondenzační parní turbíny 250MW včetně přihřívání a regenerace tepla. Diplomant pracoval samostatně a vhodně kombinoval vlastní poznatky získané od zadavatele DOOSAN s konzultacemi. Pro řešení problematiky měl dostatek podkladů, které ovlivnily zejména konstrukční koncepci stroje. DP má ucelený charakter včetně pevnostní kontroly a výpočtu kritických otáček a podélného řezu turbínou. V závěru správně porovnává práci s dalším zadáním DOOSANu ST-NT dílu pro stejné parametry. Práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fichtl, Richard

V předložené diplomové práci je řešen tepelný cyklus kondenzační dvoutělesové parní turbíny s přihříváním o výkonu 250MW. Detailně je pak řešena konstrukce kombinovaného VT/ST dílu. V závěru je navržená turbína porovnána s turbínou pracující ve stejném cyklu, ale v uspořádání samostatný VT díl a kombinovaný ST/NT díl. Musím ocenit rozsah práce, v které diplomant častokrát postupoval mnohem detailněji, než vyžadovalo zadání. V diplomové práci je řešen nejen tepelný cyklus, základní pevnostní kontrola oběžných a rozváděcích lopatek a rozváděcích kol. Je však i naznačen výpočet úniků ucpávkami, pevnostní kontrola vnitřního a vnějšího tělesa, kontrola spojky, ložisek a jednoduchý výpočet dynamického chování rotoru. Dále musím ocenit přiložený výkres stroje, který je velice dobře zpracován. Závěr práce je, že turbína v uspořádání kombinovaný VT/ST díl a dvouproudý NT díl je účinnější než samostatný VT díl a kombinovaný ST/NT díl. Tento závěr je pro mě překvapivý a je zřejmě způsoben použitými výpočetními metodami a provedením porovnávané turbíny označené Parní turbína pro fosilní elektrárnu (3a). Pro úplnost ale musím zmínit i drobné výtky, které na celkový výsledek i dojem z práce neměli vliv. Možná právě z důvodu nadstandardního rozsahu se v práci objevilo několik drobných chyb. Většinou se jedná o nepozorné přepsání hodnoty či jednotek z výpočtu do textu, dále se však pracuje se správnou hodnotou. Zmínil bych ještě poněkud neobratný popis funkce kondenzátního a napájecího čerpadla a kontrolu předního čepu rotoru na krut, byť se výkon vytahuje zadním koncem rotoru. Tyto výtky jsou však drobné a musím závěrem konstatovat, že diplomová práce je velice kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82925