HERCEG, E. Výkonový nízkofrekvenční zesilovač pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Erika Hercega bylo vytvořit kompletní teoretický a praktický návrh laboratorního přípravku výkonového nízkofrekvenčního zesilovače pro laboratorní výuku v předmětu Nízkofrekvenční a audio elektronika, který je vyučován v bakalářském studiu oboru B-EST. Zadáním byl požadován funkční laboratorní přípravek, komplexní podklady k návrhu, laboratorní úloha a ověření funkčnosti. Předpokladem bylo diskrétní řešení zesilovače ve třídě AB s výstupním výkonem do cca 10 W na 4 nebo 8 ohmů a možnost standardních audio měření (výkon, kolektorová ztráta, rychlost přeběhu, amplitudové frekvenční charakteristiky apod.). Mohu konstatovat, že student předložil k obhajobě kvalitní návrh i zadáním požadovanou realizaci, kdy ve standardní konstrukci použil vstupní diferenciální zesilovač (2 x BC546A), nízkovýkonový budič (2 x BD679) s nastavením předpětí bází výkonových prvků do třídy AB (1 x BD139), omezení výstupního proudu při přetížení a zkratu, výstupní RC článek s tlumivkou a další. Teoretický návrh, praktická realizace i samotné laboratorní měření, včetně demonstrace funkčnosti a fotodokumentace, dokládá plnou funkčnost navrženého přípravku a možnost okamžitého zařazení do laboratorní výuky. Rovněž formální stránka předložené diplomové práce (67 stran včetně příloh, použitá literatura, konstrukční dokumentace, laboratorní úloha) je na velmi dobré úrovni. K předložené práci nemám žádné zásadní připomínky. Závěrem shrnuji, že zadání bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na pravidelných konzultacích prezentoval postupně dosažené výsledky. Rad bych současně poukázal na pečlivé časové rozvržení prací a velmi dobré dosažené výsledky. Bakalářskou práci Erika Hercega jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Po věcné stránce je předložená bakalářská práce zdařilá a zajisté bude přínosem pro předmět BNFE. Práce obsahuje všechny náležitosti a návrh zesilovače je popsán přehledně a krok za krokem. Parametry zesilovače získané měřením jsou uspokojivé, snad až na poněkud vyšší hodnotu harmonického zkreslení a nízkou účinnost. Zadání projektu lze považovat za splněné. Zajímavé by bylo foto desky plošného spoje ze strany spojů. Bylo by totiž myslím vhodnější využívat větších padů pro součástky tak, aby nedošlo k jejich odvrtání. Rovněž rozvržení součástek mně nepřipadá právě optimální. Vytvořená laboratorní úloha je obsáhlá a bude možná studentům bakalářského studia činit z časových důvodů problémy. Tištěná část práce obsahuje množství chyb, které však nejou zásadního charakteru. Jedná se například o hypertextový odkaz na obrázek 2.3 na straně 6, odkaz na neexistující vzorec (3.1.1) na začátku kapitoly 3.3, překlepy v závěru, atd.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 84605