CHMELAŘ, Z. Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bauer, František

Při zpracování diplomového úkolu student pravidelně využíval konzultace. O řešenou problematiku se intenzívně zajímal, připomínky, které jsem měl, student při zpracovnání respektoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havlíček, Miroslav

Diplomant vypracováním práce splnit podmínky zadání. K práci nemám kritiské připomínky. Práce je logocky členěná a drobné fomální nedostatky nikterak nesnižují její kvalitu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou "B". Doporučuji, aby diplomant při obhajobě odpověděl na následující otázky: 1. Uveďte hlavní výhody a nevýhody pásových podvozků traktorů. 2. Jaké platí zásady pro přenos výkonu motoru ¨na podložku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 84728