STRMISKA, T. Metodika odmagnetování pístu sportovního magnetoreologického tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Strecker, Zbyněk

Rešeršní část práce se obecně zabývá používanými metodami odmagnetování. Z nalezených metod jsou vybrány metody, které jsou v průmyslu použity na odmagnetování řádově stejných indukčností jako testovaný magnetoreologický tlumič a magnetoreologický viskozimetr. Na základě rešerše jsou definovány zásadní parametry, které ovlivňují kvalitu odmagnetování. V dalších kapitolách byl navržen měřicí řetězec, který zajistí možnost testování těchto parametrů. Součástí tohoto kroku také bylo naprogramování skriptu, který zajistí vygenerování požadovaných řídicích průběhů, následné nahrání do interní paměti generátoru funkcí a jeho vhodné nastavení. Tyto skripty byly napsány nad rámec zadání BP. Student byl schopen samostatně vyhodnotit výsledky a na základě neočekávaných výsledků navrhnout další ověřovací měření a tyto neočekávané výsledky následně objasnit. Navržená metodika odmagnetování již byla použita i na jiné magnetické obvody a byla shledána funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubík, Michal

Bakalářská práce se věnuje metodice odmagnetování pístu sportovního magnetoreologického tlumiče. V úvodních kapitolách jsou přehledně zpracovány základní pojmy související s tématem a popsány parametry, které ovlivňují efektivnost odmagnetování. Kapitola analýza problému a cíl práce je přehledně a jasně zpracovaná, což hodnotím kladně. K práci mám jen malé množství připomínek. V měřícím řetězci chybí s jakým typem hallovy sondy probíhaly experimenty. Ve většině grafech bych uvítal mřížku na ose y kvůli lepši čitelnosti naměřených dat. V grafu 16 bych použil jiný pojem než „nárůstek“. Celkově hodnotím práci za velice zdařilou a až na drobné překlepy dobře zpracovanou. Cíle práce byly splněny, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84093