BANČÁK, M. Snímání signálu akustické emise s využitím vlnovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Poměrně rozsáhlá práce poskytuje solidní metodický základ k dalšímu hodnocení vlivu parametrů přímých ocelových vlnovodů na změny snímaných signálů akustické emise. Výsledky literární rešerše byly ověřeny praktickými zkouškami. Téma je významné pro praktické aplikace i pro další rozvoj metody AE.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlašic, František

Práce se zabývá hodnocením signálu AE získaného ze snímače upevněného přímo na zkoušeném tělese a na tzv. vlnovodu, který je v průmyslové praxi nedílnou součástí diagnostiky využívající NDT přístupy. V kap. zabývající se vlnovody bych proto očekával relevantní odkazy na odborné práce zaměřené právě na tento výzkum, jedná se pouze o cit. [6] a [22], které jsou odbornými knihami obecného charakteru. Nebo že by byl student v této oblasti studia průkopníkem? V kap. 1.2 mi chybí jedna podstatná informace v souvislosti s využitím vlnovodů: v čem je vlastně hlavní přednost nebo výhoda metody AE v porovnání s ostatními NDT metodami? S tím také souvisí níže položená otázka týkající se lokalizace. V kap. 2.1 student stanovuje jeden z cílů, tj. určit útlum signálu na zkoušené tyči. Ve výsledcích bych proto očekával útlumovou křivku, kterou jsem nenašel - viz další otázka. Přes uvedené připomínky se jedná o velmi zdařilou bakalářskou práci, která je dobře a přehledně strukturovaná bez významných formálních nedostatků. Myslím si, že výsledky a poznatky zjištěné v této práci budou zajisté přínosem jak pro laboratorní tak také pro průmyslové využití vlnovodů. Jistě se také nabízí možnost pokračování v této problematice zpřesňováním výsledků za použití funkčního generátoru pulzů, který má několik předností oproti standardním "pen-testům" a nepostradatelný význam pro laboratorní využití. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84097