JANOUŠEK, O. Využití elektromyografických signálů v terapii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Student se seznámil s problematikou měření EMG signálů a základními typy vyšetření. Student navázal spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Ambulatorium v Brně, kde se terapeutickými postupy využívající EMG signály a biologické zpětné vazby zabývají. Na základě znalostí používaných systémů naprogramoval vlastní aplikaci, která slouží pro simulaci terapeutického postupu. Student využil dostupné vybavení ÚBMI a realizoval kompletní systém, který pracuje v reálném čase. Aplikace obsahuje modul určený pro terapeuta, pro pacienta a 3 grafické hry, které jsou zaměřeny na různé terapeutické úkoly pro pacienta. Aplikace názorně demonstruje celý terapeutický proces včetně vyhodnocení srozumitelného pro terapeuta i pacienta. Grafické prostředí je velmi názorné a využívá jednoduché ovládací prvky. Aplikaci lze využít ve výuce a také by mohla být přínosem pro terapii v domácím prostředí. Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Student byl velmi aktivní a samostatný v průběhu řešení práce. Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Hrubeš, Jan

Z výsledné práce je zřejmé, že se student tématu intenzivně věnoval. Vytvořil velmi zajímavý program v prostředí MATLAB pro zpracování a vyhodnocování EMG signálu ze systému Biopac. Aplikace je doplněná pěknými hrami pro fyzioterapii. Celkově je práce na velmi vysoké úrovni. Vytknul bych jen sníženou kvalitu obrázků v práci a příliš mnoho stran věnovaných popisu vzhledu aplikace, která je velmi intuitivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 12373