KOZÁČEK, P. Softwarové rozhraní pro uživatelské aplikace laser trackeru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Knobloch, Josef

Práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro zařízení laser tracker AT901 od firmy Leica. Není běžné, aby koncoví uživatelé tvořili pro své potřeby vlastní aplikace pro práci s trackery. Kvůli neúplné dokumentaci dodávané spolu s trackerem se proto zprovoznění komunikace ukázalo jako časově velmi náročné a student v této fázi odvedl velký díl práce. Samotný návrh aplikace vyžadoval pochopení základních měřicích postupů / vyhodnocení používaných při stavbě a kontrole geometrie strojů. Praktické zkoušky ukázaly, že je aplikace funkční a může být dále upravována podle konkrétních potřeb daného měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Práce se zabývá návrhem aplikace pro získávání a měření dat ze zařízení Laser Tracker. Práce je rozdělena na rešeršní a realizační část. Rešeršní část práce by dle mého názoru zasloužila poněkud hlubší zpracování. Například v oblasti programování je vyloženě povrchní, což vzhledem k možným informačním zdrojům představuje poměrně závažné pochybení. Realizační část je tvořena návrhem příslušného softwaru, který je hlavně znázorněn pomocí diagramů různých typů. Tento návrh považuji za nedostačující.Realizace spočívá v naprogramování aplikace v jazyce C#. Dle přiloženého zdrojového kódu soudím, že je vyloženě nepovedená a některé konstrukce kódu jsou vyloženě špatně. V tomto ohledu bych doporučoval se více držet standardů (pro začátek MVC) Nicméně mohou nastat okolnosti, kdy aplikace bude funkční. Z hlediska grafického a pravopisného je práce vyhovující. Na základě uvedeného hodnotím práci celkově E - dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 84179