KALINA, A. Technologie výroby zadané součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi kvalitní diplomová práce, řešící konkrétní problém na vysoké úrovni, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Student pracoval samostatně, ale velmi úspěšně, řadu dílčích problémů řešil ve spolupráci s dalšími odborníky na Odboru technologie obrábění. Bylo mi potěšením být vedoucím takto nadaného studenta s vysokým zájmem o specializaci. Pravidelné konzultace a vzorné plnění dílčích etap řešení. Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Předložená práce je celkově zpracována na velmi dobré úrovni. Po stylistické a grafické stránce práce nemám větších výhrad. Snad jen soupis a popis nástrojů a jejich parametrů mohl být spíše součástí příloh. Práce je členěna logicky a postupně naplňuje cíle stanovené zadáním práce. Výhrady bych měl k použitému názvosloví (např. vysokorychlostní plátková fréza a další) nebo přislíbenému cíli, kdy autor již v úvodu předesílá návrh a vývoj nových technologií pro výrobu zvolené komponenty, avšak ve výsledku je součást opět zpracována obdobně, jako v původní variantě, tedy technologií frézování a vrtání. Pravděpodobně měl v tomto ohledu autor na mysli zpracování nového technologického postupu. Uvítal bych také celkový a kompletní technologický postup, pro výrobu stávajícím a novým způsobem, například v příloze. V tabulkách popisujících operace by bylo také vhodné blíže specifikovat, jakým nástrojem je operace vytvářena (provazující kódové označení na popisovaný nástroj do technologického postupu, aby nedošlo k záměně). Například u operace 18. nového postupu, je předepsaná hrubovací operace v hloubce 96mm (dle výkresové dokumentace bych předpokládal hloubku až 110mm), ovšem v popisu nástroje je uvedeno maximální vyložení 81mm. Na obrázcích z CAM by bylo vhodné znázornit i nástroj včetně upínače. Podobný konflikt délky vyložení lze předpokládat i u operace 76 i dalších. V práci tak postrádám bližší popis samotné výroby a realizace procesu obrábění a hlavně finálního oddělení a zapravení výrobku od zbytkového dílu polotovaru. Tento problém se u původní varianty nevyskytuje, avšak u nově navržené varianty může představovat problém. Přes uvedené výtky práci hodnotím jako velmi zdařilou, kdy autor zjevně prokazuje znalost systémů vhodných pro řešení této problematiky a práci doporučuji k obhajobě s doporučenou známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84131