PAVLÍK, V. Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Jak ovlivňuje faktor vývoje HDP, tržeb a počtu návštěvnosti divadel v Praze, New Yourku a Londýně vámi zvolenou podnikatelskou činnost? Jakým způsobem můžete garantovat spolupráci na projektu Backbeat a vámi vybraných obchodních partnerů v oblasti financování, marketingu a tvůrčí činnosti? Proč dochází z hlediska cash-flow v měsících duben, září, listopad v každém roku podnikání k nárůstu tržeb z prodeje vstupenek téměř o 3/4? Vysvětlete logiku "bodování" odpovědí z Vašeho primárního průzkumu preferencí využití volného času obyvateli města Brna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šilerová,, Lucie

Bc. Vladimír Pavlík se předložené problematice věnuje komplexně a jeho text dokazuje, že se v oblasti dobře orientuje. Práce je seriózním předpokladem realistického podnikatelského plánu, který je dle mého názoru odvážný, nicméně při plném nasazení a tvrdé práci opravdu realizovatelný. V práci se nachází drobné překlepy a chyby. Např. na straně 12, 33, 77. Na straně 14 je přechod k „ich formě“ přesto, že je práce formulována v pasivu. Dále mám výhradu k citačnímu stylu (nedodržení norem u parafrázování) a neodkazování na zpracované tabulky. Text páce sice údaje uvedené v tabulkách zpracovává a interpretuje, není však v průběžném textu na tabulku odkazováno. V teoretické části práce by bylo vhodné ještě dopracovat typologii divadel např. z hlediska provozu – stagiona, repertoárový typ, seriálový provoz. Informace nabízí taktéž parafrázovaná literatura od J. Dvořáka, případně doporučuji prostudovat Základy divadelní činnosti kolektivu autorů Gregorini – Srstka, případně Kapitoly k tématu realizace divadla opět J. Dvořáka. V praktické části se autor opírá o vlastní průzkum potenciálního publika. Z prezentovaných výsledků není patrné věkové rozvrstvení respondentů. Nicméně výsledky výzkumu korelují s podobnými. Určitě bych doporučila srovnat výsledky průzkumu s výsledky uvedenými v publikacích: Konzervatoř Evropy? Od Mikuláše Beka či mnohými publikacemi Radima Bačuvčíka. Na straně 40 je popisována Smluvní síla dodavatelů – zde bych podotkla, že obecně síla dodavatelů, pokud se jedná o „hvězdy“ je poměrně vysoká. Doporučovala bych taktéž časem zapracovat na logu divadla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84273