KŮŘILOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Uveďte, jaké další formy propagace podniku byste navrhovala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Valová, Miroslava

V teoretické části autorka předvedla velmi dobrou práci s různými zdroji informací, které dokázala skloubit v ucelený obraz. V praktické části přiměřeně představila firmu, její historii a současnost, což je nezbytně nutnou věcí pro hodnocení finanční situace podniku. Vhodným způsobem aplikovala analytické metody zvolené v teoretické části a z výsledků vyvodila smysluplné závěry. Předložená práce splňuje zadání. Práce je pěkně graficky upravená a je přehledná. Uspořádání kapitol je srozumitelné. Po formální stránce nemám připomínek, text i grafy jsou na odpovídající úrovní. Za drobný nedostatek, neovlivňující vypovídací schopnost práce bych označila občasné stylistické nepřesnosti. Zde bych autorce doporučila vícenásobnou kontrolu napsaného textu. Se zjištěnými závěry a navrženými opatřeními lze souhlasit Diplomová práce tvoří ucelený, logicky uspořádaný materiál k zadanému tématu. Považuji ji za kvalitně zpracovanou, s důrazem na logičnost teoretické části, která je přiměřeně aplikována v částech navazujících. Autorka splnila cíl, který si stanovila v zadání diplomové práce. Se zjištěnými závěry a navrženými opatřeními lze souhlasit. Jak závěry finanční analýzy, tak především poznatky o konkurenceschopnosti firmy jsou v praxi reálně využitelné. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82134