JESTŘÁB, T. Použité jaderné palivo a jeho vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

Student Tomáš Jestřáb zpracoval bakalářskou práci zaměřenou na problematiku vyhořelého jaderného paliva (korektně použitého resp. ozářeného jaderného paliva). Práce byla zadána ve spolupráci s Odborem reaktorové fyziky Elektrárny Dukovany a Západočeskou univerzitou v Plzni (v rámci projektu CANUT řešeného na UEEN). Student dostal složitý úkol zorientovat se v problematice vyhořelého paliva, zpracovat přehlednou a logicky členěnou rešerši, osvojit si výpočty vyhořívání paliva a aplikovat vytvořené modely na palivo EDU. Student si (přes počáteční nejistotu) s problematikou poradil a vypracoval velice kvalitní a čtivou bakalářskou práci a splnil všechny body zadání. Podařilo se mu to díky systematickému studiu, aktivní práci během celého roku, pravidelným konzultacím a studiem jaderné energetiky nad rámec výuky třetího ročníku na UEEN. Práce je i formálně a graficky zdařilá a jistě se stane studijním materiálem pro autorovi následovníky. Oceňuji zejména to, jak student zvládl práci s výpočetním programem UWB1, dokázal připravit modely paliva EDU, provést výpočty a přehledně zpracovat výsledky. Modely gadoliniového paliva byly sice zjednodušeny, ale i tak to byla problematika pro autora úplně nová. Věřím, že student bude v problematice pokračovat, provede další analýzy, odstraní použití zjednodušení - jeho výpočty poté budou použity pro studium vlivu příměsí v jaderném palivu v rámci řešení projektu CANUT (takto podrobná analýza však již byla nad rámec bakalářské práce). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Řež,, Martina Malá, Centrum výzkumu

viz příloha.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85012