LUŇÁČKOVÁ, M. Podnikatelský záměr na založení cukrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji systematičnost a komplexnost zpracování celého podnikatelského plánu, který je tak dobře využitelný pro zamýšlené založení cukrárny. Otázka k obhajobě: Jako hlavní marketingové komunikační kanály doporučujete online komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Proč jste zvolila právě tuto formu? Jaké další formy komunikace by bylo možné využít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátilová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85054