BARANČÍK, M. Homogenizace pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Petr

Student Milan Barančík se v bakalářské práci zabývá homogenizací pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí modelu Kelvinovy buňky. Jedná se o aktuální problematiku, neboť porézní materiály v poslední době nalézají stále častější uplatnění v širokém spektru technických oborů. Jedním z nástrojů, kterým lze studovat chování těchto materiálů je výpočtové modelování. Výpočtové modely vytvářené na diskrétní úrovni však není možné ve většině případů realizovat z důvodu velké hardwarové i časové náročnosti řešení. Proto se tyto struktury převádí na modely kontinua nebo se nahrazují hybridními výpočtovými modely, kdy podstatná oblast řešené struktury je modelována diskrétně a nepodstatná oblast nahrazena kontinuem. V každém případě je potřeba znát odpovídající materiálové charakteristiky příslušející kontinuu, které je možné získat např. homogenizací diskrétní struktury. Student Milan Barančík se výše zmíněným problémem zabýval na úrovni výpočtového modelování, kde prokázal schopnost výpočtově modelovat. Postupoval systémově, samostatně, poctivě a cílevědomě, což hodnotím velmi kladně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Práce se zabývá metodou homogenizace keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí v podmínkách rovinné deformace. Autor práce musel zvládnout jednak problematiku práce s MKP softwarem Ansys, pochopit a aplikovat pokročilejší principy výpočtového modelování a zhodnotit výsledky, kterých dosáhl. Podle mého názoru je práce celkově na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 87029