ŠKOVIERA, J. Homogenizace pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Petr

Student Jozef Škoviera se v bakalářské práci zabývá homogenizací pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí pomocí modelu Kelvinovy buňky. Jedná se o aktuální problematiku, neboť porézní materiály v poslední době nalézají stále častější uplatnění v širokém spektru technických oborů. Jedním z nástrojů, kterým lze studovat chování těchto materiálů je výpočtové modelování. Výpočtové modely vytvářené na diskrétní úrovni však není možné ve většině případů realizovat z důvodu velké hardwarové i časové náročnosti řešení. Proto se tyto struktury převádí na výpočtové modely kontinua nebo se nahrazují hybridními výpočtovými modely, kdy podstatná oblast řešené struktury je modelována diskrétně a nepodstatná oblast nahrazena kontinuem. Náhrada diskrétní struktury kontinuem je však podmíněna znalostí odpovídajících materiálových charakteristik kontinua. Tyto je možné získat např. homogenizací diskrétní struktury. Student se výše zmíněným problémem zabýval na úrovni výpočtového modelování, kde prokázal schopnost výpočtově modelovat. Postupoval systémově, samostatně a cílevědomě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Práce se zabývá metodou homogenizace keramické pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí v podmínkách rovinné deformace. Samotné řešení práce vyžadovalo od autora osvojení si jak uživatelských dovedností s MKP softwarem Ansys, tak pochopit a aplikovat výpočtové modelování a dokázat zhodnotit výsledky. Práce je hezky zpracovaná, ale dovolím si pouze malou výtku, že není nutné uvádět hodnoty modulu pružnosti na čtyři desetinná místa — viz tabulka 6.7. Podle mého názoru je práce celkově na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 87030