ROUŠAR, J. Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Student se ve své práci zabývá aplikací alternativních paliv, konkrétně vodíku ve spalovacích motorech. Převážná část práce obsahuje rešerši o využívání tohoto paliva v aplikační praxi. Rešerše je zpracována na příslušné úrovni, avšak je nutné připomenout, že v současné době existuje značné množství jednoduše získatelných zdrojů. Některé pasáže lze opakovaně nalézt i v dalších zdrojích. V práci nejsou citovány. V práci lze jednoznačně vyzdvihnout významnou snahu o reálnou aplikaci, tedy přestavbu zážehového spalovacího motoru. I když se tato přestavba nepodařila, představuje tento pokus značně výjimečný počin. Celkovému zhodnocení výsledků prozatím chybí technická odbornost, i z tohoto důvodu jsou některá vyjádření nepřesná a zavádějící. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že student splnil požadavky kladené na studium a rovněž bakalářská práce vyjadřuje studentovu schopnost úspěšně dokončit studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Maršálek, Ondřej

Autor práce hned v úvodních kapitolách používá zcela zkopírovaný text z informačních zdrojů (na některých místech BP uvedených, na jiných nikoliv). Od kapitoly 1.2 bylo zaznamenáno opět doslovné přejímání textu (kopírování) z bakalářské práce s názvem: Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech, vedené Ing. Radimem Dundálkem, Ph.D. z roku 2009. Ze stejného zdroje je dále okopírována kapitola 2, nebo výpočet na stranách 40 a 41. Kapitola 1.3, spolu se všemi podkapitolami, je rovněž kompletně okopírována. Tentokrát z článků uveřejněných 17. a 29. 5.2007 na webu www.hytep.cz s názvem Skladování vodíku I a Skladování vodíku II. Samotný text BP tedy vůbec nelze hodnotit. I přes autorovu snahu zařadit do BP reálný experiment (což hodnotím jako jediné kladně) je tato BP neobhajitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 80389