SMRČEK, M. Hluk a vibrace rootsových dmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Švancara, Pavel

Diplomová práce se zabývá využitím metody konečných prvků pro výpočtové modelování přenosového útlumu tlumiče výtlaku a modelováním hluku a vibrací skříně rootsova dmychadla 3D28C vyráběného firmou Kubíček VHS. Byl proveden výpočet přenosového útlumu současného tlumiče výtlaku a navrženo a analyzováno několik variant jeho úpravy. Dále byla provedena modální analýza skříně dmychadla i s vlivem rotorů, výpočet šíření vibrací a vyzařování hluku a analyzovány možné konstrukční úpravy pro snížení hluku vyzařovaného do okolí. Výsledky výpočtového modelování jsou porovnány s experimentálním měřením. Práce je na dobré úrovni a vytvořené modely bude možno využít v praxi. Diplomant splnil všechny požadavky zadání a prokázal velmi dobrou schopnost komplexního přístupu k řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Petr

Předložená diplomová práce se týká řešení a analýzy hluku a vibrací kolem Rootsova dmychadla s tlumičem výtlaku. První část práce je věnována rešeršní studii dostupných výpočtových metod vhodných k řešení dané úlohy, spojená s potřebným teoretickým základem. V praktické části je vytvořen geometrický i konečnoprvkový model tlumiče výtlaku a skříně dmychadla. Tlumič výtlaku je navržen ve čtyřech variantách, z nichž je vybrána ta nejvhodnější. U skříně dmychadla je provedena modální a harmonická analýza, také je zde vyřešeno vyzařování hluku do okolí. Výsledky obdržené konečnoprvkovým řešením skříně jsou srovnány s experimentálním měřením. Z hlediska obsahu je práce konzistentní a logicky strukturovaná a je v ní do vhodně zvolené hloubky řešena adekvátní šíře klasických strojírenských úloh, jejichž výsledky jsou názorně prezentovány. Použité modely jsou velmi realistické a jejich tvorba musela být poměrně náročná. Dokladuje to také uváděný výpočetní čas. Velmi žádoucí je také přímá návaznost tématu na praxi. Po formální, grafické a jazykové stránce však práce mírně zaostává. Objevují se zde zejména chyby spojené s nesprávně použitou nepravidelnou větnou stavbou. Grafickou úpravu shazují stínované grafy, některé obrázky v nízké, nestejnorodé kvalitě a úprava rovnic. U obrázků 94, 93, 98 se neshoduje název s odkazem, u obrázku 30 chybí titulek. Popisy obrázků by měly být v češtině. Pomineme-li všechny tyto drobnější i některé větší formální nedostatky, celkově je práce velmi dobrá a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80399