SVĚTLÍK, D. Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor pracoval na projektu dlouhodobě a využil znalostí získaných během studia a to jak v teoretické, tak praktické části. Aktivně konzultoval a spolupracoval během celé doby. Rovněž rozsah provedených prací i výsledků testů a měření hodnotím jako výborný. Vy výsledku byla kromě rešerše navržena a vyrobena vlastní napařovací komora, navrženy a provedeny testy na vzorcích z ABS a provedeno vyhodnocení a doporučení pro další vývoj a využití napařovací komory. Některé ze získaných hodnot jsou zajímavé (pokles mechanických hodnot u některých vzorků a zaslouží si další zkoumání. Jako jedinou drobnost bych vytknul lepší rozlišení mezi maximální nerovností povrchu a chybou profilu a rovněž si nemyslím, že obsluha napařovací komory bude stát 250kč na hodinu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Autor v rámci práce splnil veškeré cíle, které vyplývají ze zadání. Velmi kladně hodnotím podrobné zpracování kapitol, které zahrnují například i následnou likvidaci zařízení a další podrobnosti spojené se stavbou a provozem zařízení. Práce přináší zajímavé poznatky, na kterých lze stavět další práci. K práci nemám výhrady a doporučuji ji k obhajobě s doporučeným hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 80412