HOSTINSKÝ, M. Nekonvenční technologie výroby řetězů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky zpracování plechů při výrobě speciálních dílů válečkových a dopravních řetězů. Při posouzení technologičnosti součástí bylo řezání laserem vyhodnoceno jako nejoptimálnější technologie. Dále byly zpracovány podklady pro výběrové řízení na nákup nového stroje určeného do strojírenského provozu konkrétní firmy. Jednotlivé nabídky byly vyhodnoceny s výsledným doporučením finálního dodavatele předmětné technologie. Autor prokázal znalosti a dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Zajímavá práce, která obsahuje velmi důkladný technicko-ekonomický rozbor stávajícího stavu při výrobě dílů v dané firmě a dále důkladnou analýzu nabízených CNC center pro laserové řezání. Opět vyhodnoceno jak z hlediska technických výsledků, tak z hlediska investičních, fixních a variabilních nákladů. Pro výsledný výběr by bylo vhodné ještě zařadit rozhodovací tabulku se všemi výběrovými kriterii a váhovými koeficienty pro jednotlivá kritéria a na základě tohoto výsledku vybrat nejvhodnější stroj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80263