HRABEC, P. Zavedení a aplikace obecného regresního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Předložená diplomová práce je rozděleno do dvou částí. První část je věnována teoretickému popisu lineárního regresního modelu včetně jeho vlastností. Zde je třeba zdůraznit, že autor čerpal z několika zdrojů a zvolil velice kompaktní způsob zápisu. Ve druhé části se věnuje tvorbě regresního modelu saturace barvy chleba v závislosti na typu mouky, přídavku a jejich vzájemném poměru. Tento model bude společně s modelem barvy a struktury sloužit k předběžné identifikaci složení pečiva. Na závěr je třeba zmínit projekty ve statistickém software Minitab, které jsou součástí práce, kde autor postupně zpřesňuje model a ověřuje jeho předpoklady až do úrovně, která zde není standardně naprogramována a byla potřeba dle teorie dodělat. Z hlediska formy je diplomová práce zpracována vyváženě. Graficky je na dobré úrovni a text, který obsahuje nevýznamné množství překlepů, je adekvátně doplněn v potřebné míře vysvětlujícími obrázky a grafy. Typickým znakem autora je stručnost, což u matematika nemusí být na škodu. Pracovní morálka diplomanta byla na velmi dobré úrovni, úkoly řešil samostatně a s vlastní iniciativou. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štarha, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá obecným regresním modelem a jeho aplikací na reálných datech. Práce se prakticky skládá ze dvou kapitol. První z nich je věnována popisu regresního modelu, jeho důležitým vlastnostem a možnostem identifikace odlehlých a vlivných hodnot. Druhá kapitola se zabývá praktickým užitím regresního modelu, kde se hledá vhodný model, který by dobře popsal sledovaná data. V tomto případě se jedná o saturaci barvy pekárenských výrobků v závislosti na typu mouky, přídavku a jejich vzájemnému poměru. Dané téma práce je aktuální s přímým dopadem na řešení problematiky zabývající se aplikací obrazové analýzy v potravinářství. Text práce je srozumitelný a vhodně členěný do kapitol a podkapitol. Za výtku stojí použití anglických uvozovek v českém textu a ojedinělých stylistických chyb ve formě přetečeného textu, špatně děleného slova na konci řádku a nebo vynechání mezery za uvozovkami. Dále bych uvítal počeštění grafů, které jsou výstupem ze statistického software Minitab. Výše vyjmenované nedostatky mají spíše formální charakter a nijak zásadně neovlivňují kvalitu celé práce. Diplomant prokázal dobrou znalost problematiky stochastického zpracování dat a tvorby vhodného regresního modelu. Tyto znalosti jsou velmi důležité pro řešení různých experimentů, kdy je nutné správné vyhodnocení získaných dat a korektní interpretace výsledků. Diplomovou práci považuji za velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80265