JEŽKOVÁ, J. Modelování dopravního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kisela, Tomáš

Diplomová práce měla za cíl zpracovat přehled některých modelů dopravního toku, diskutovat možnost vzniku dopravních kolapsů a nastínit teoretické možnosti, jak kolapsům předcházet. Práce se zabývá LWR modely dopravního toku. Pozornost je věnována zejména 4 modelům charakterizovaným různými rychlostními funkcemi. Hlavním nástrojem analýzy je metoda charakteristik, na základě které je odvozeno, kdy dojde k dopravnímu kolapsu při zvolené počáteční hustotě provozu. Toto je ilustrováno na početných příkladech. Dosažené výsledky jsou zajímavé a umožňují pro danou situaci vybrat rychlostní funkci, která vznik kolapsu nejvíce oddálí. Celková úroveň práce, včetně práce s literaturou splňuje očekávání kladená na diplomovou práci. Z formálního hlediska lze vytknout snad jen občas nedobře čitelné popisky obrázků a některé stylistické anglické obraty. Diplomantka pracovala samostatně, aktivně se podílela na volbě rychlostních funkcí a vhodných příkladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opluštil, Zdeněk

Tématem diplomové práce bylo modelování dopravního toku. Text je rozčleněn do šesti kapitol, které mají logickou návaznost. V úvodních kapitolách jsou zavedeny základní pojmy, které jsou dále používány. Poté jsou formulovány LWR (Lightwill, Whitham, Richards) modely a možné metody jejich řešení. Stěžejní část diplomové práce je ve čtvrté a páté kapitole, kde autorka odvozuje některé konkrétní modely dopravního toku a analyzuje je pro speciální volby počátečních hustot. U práce bych ocenil dostatečné množství ilustrativních grafů, které značně přispívají ke srozumitelnému popisu jednotlivých situací a schopnost autorky interpretovat teoretické výsledky pro konkrétní modely. Dalším nezanedbatelným přínosem diplomantky je teoretické nastínění možností jak předcházet dopravním kolapsům. Celkový dojem z diplomové práce, ale kazí nepřesnosti hlavně v matematických formulacích resp. při výpočtech. Autorka například nečísluje uvedená tvrzení (věty), na něž se pak odkazuje, což vede k nepřehlednosti. Chybí odkazy na důkazy uvedených tvrzení (např. str.17). Časté jsou nepřesné matematické formulace např. str.37, tabulka 2 - není řečeno z jaké množiny je číslo k (přirozené, celé). Navíc v této tabulce nejsou uvedeny správné řešení x0 příslušných goniometrických rovnic atd. Nejsou to věci, které by měly zásadní vliv na obhajobu závěrečné práce a navíc by se daly snadno odstranit, ale u diplomové práce na oboru matematické inženýrství by také neměly být přehlíženy. Navíc se u autorky jedná už o druhou závěrečnou práci, tak by se zmíněných chyb měla vyvarovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80280