HUDEČEK, M. Spojování dílců technologií tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Bakalář Marek Hudeček během řešení dané práce pracoval velmi aktivně a samostatně. Kladně hodnotím především jeho vlastní iniciativu v získávání informací a podkladů. Rozsah a provedení práce předčilo očekávání vedoucího. Celkový kladný dojem však do jisté míry kazí komplikovaný sloh a dlouhá souvětí, která ztěžují čtivost. Přesto práci hodnotím za velmi přínosnou a zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Předložená bakalářská práce je na velmi vysoké úrovni. Velmi kladně hodnotím široký přehled technologií pro spojováním dílců tvářením. V práci se vyskytují drobné chyby typografického charakteru. U obr. 1 postrádám podrobnější popis. Taktéž některé obrázky jsou méně kvalitní a ztrácí vypovídací schopnost. Např. obr. 10 je špatně čitelný a ztěžuje pochopení technologie protlačování. Dále nechápu souvislost obr. 7 v kapitole Šroubové spoje – tento má být pravděpodobně v jiné vhodnější kapitole. Popis obr. 13 je nad obrázkem. Taktéž stylistická stavba je místy horší a negativně ovlivňuje čtenářskou pohodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80270