KULICH, P. Design obytné lodi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů – B Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design obytné lodi. Slovní hodnocení práce provedu ústně přímo při obhajobě diplomové práce studenta. Celková známka B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Oceňuji autorův komplexní přístup k řešení projektu. Zejména rešeršní a analytická část (kap 1-3) je dokladem zodpovědného přístupu k přípravě vlastního projektu. Autor předkládá tři přípravné varianty s různými kombinacemi pohonu. Bez ohledu na technickou strukturu návrhu chci po vzhledové stránce vyzvednout první variantu. Do jisté míry konzervativní design zde vykazuje jasnou tvarovou koncepci, založenou na konfiguraci linií přední a zadní části ve tvaru V, dodávající lodi klidný důstojný řád. Finální varianta působí poněkud nesourodě. Chybí zde dominantní linie, která by lodi vtiskla osobitý charakter. Autor v dobré snaze přemírou různorodých tvarových detailů loď vyzdobit, harmonii dominantní linie narušuje. Jedna z nejkrásnějších částí lodi je příď. Proto bych se snažil na rozdíl od autora co nejméně narušit její boční konturu. Rovněž šestkrát nepravidelně lomená kontura hrany paluby příliš nepřispívá k homogenitě tvaru. Autor se snažil v souladu s cílem vytyčeným v úvodu práce pomocí hybridního pohonu zefektivnit provoz dotací elektrické energie z fotovoltaických panelů. Diskutabilní je míra takovéhoto zefektivněn,í pokud jedna hybridní složka je schopna dodávat 100% potřebného výkonu a druhá z dlouhodobého hlediska pouze 1.5% a krátkodobě 8%požadovaného výkonu. Je otázkou zda tento přínos není eliminován navýšením dalších dvou elektromotorů,omezenou životností akumulátorů a fotovoltaických panelů. Výsuvný systém fotovoltaických panelů je technicky náročný jak z hlediska konstrukce střechy, kabeláže,tak fixace ve vysunuté poloze. V textové části práce kapitole 6 je dostatečně a přehledně popsána technická struktura navrhovaného produktu s kvalitní obrazovou dokumentací. Práce v zásadě splňuje vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě.Vzhledem k výše uvedeným připomínkám navrhuji hodnotit diplomovou práci Bc. Petra Kulicha Hodnocením C Akad.soch. Zdeněk Zdařil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80311