LAVIČKA, J. Elektronika pro monitorování svalové činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejčí, Petr

Student na tématu práce pracoval samostatně. Přes počáteční zdržení dovedl práci k realizaci měřící jednotky, která bude nadále využívána při aktivitách v mechatronické laboratoři.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlach, Radek

Bakalářská práce pana Jiřího Lavičky se zabývá návrhem zařízení pro monitorování svalové činnosti. Cíl bakalářské práce byl splněn v četně realizace zařízení , které je plně funkční. Toto zařízení je tedy možné použít pro případné další testování svalové činnosti. Práci hodnotím jako velmi zdařilou jelikož studen prokázal schopnost řešit technický problém. Z tohoto důvodu doporučují bakalářskou práci k obhajobě s hodnocením výborně /A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80318