BIL, M. Uvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontroly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména analýzou nastavením pravidel pro vstupní kontrolu a kvalifikaci dodavatelů a dílů spojenou s prostudováním všech souvisejících procesů a směrnic. Teoretická část práce je zaměřena na představení nadnárodní společnosti Kollmorgen s.r.o., zmapování současného stavu a výběru vhodných metod pro kvalifikaci dílů a vstupní kontrolu. Součástí teoretické části je rovněž popis metod vstupní kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část práce se zabývá analýzou procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě Kollmorgen s.r.o. Výstupem práce je navrhnutí systému přejímacích plánů, revize procesu kvalifikace a nastavení parametru pro sledování uvolněných dílů do výroby. Práce je ukončena závěrečným zhodnocením, které potvrzuje úspěšnost provedené inovace spojené s implementováním všech navržených postupů do vstupní kontroly a kvalifikace. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně v nadnárodní společnosti Kollmorgen s.r.o. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce se zabývá ve své teoretické části rozborem metod vstupní kontroly s hlavním zaměřením na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část obsahuje analýzu procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě Kollmorgen. Hlavním výstupem práce je návrh systému přejímacích plánů, revize procesu kvalifikace a nastavení parametru pro sledování uvolněných dílů do výroby. Autor prokázal detailní znalost dané oblasti a schopnost posuzovat problémy v širších souvislostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80197