HRABÁLEK, O. Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Jakou konkrétní konkurenční strategii navrhujete a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Muller,, David

"Autor se ve své diplomové práci věnuje tématu stolních a společenských her, což je předmět mu zřetelně blízký, o kterém disponuje rozsáhlými znalostmi. Dále zmíněné nedostatky práce tak nesměřují k jejímu obsahu, jako spíše ke způsobu práce a nakládání s informacemi. Vzhledem k povaze práce by bylo velmi vhodné mít více rozpracovaný úvod, ve kterém autor pouze v jednom odstavci konstatuje, že se bude zabývat analýzou konkurenčního boje a strategií jak na maloobchodní, tak velkoobchodní úrovni. Autor nevymezuje blíže cíle, postup ani metody, se kterými chce rozbor strategie společnosti Rexport, s.r.o., naplnit, stejně jako nezmiňuje informační zdroje, se kterými v textu pracuje. Samotná logika práce je vcelku pochopitelná a správně uchopená, autor nejprve shrnuje teoretické základy, rozebírá trh se společenskými hrami, poté se věnuje rozboru současného stavu a na závěr rozebírá pomocí PEST analýzy a dalších nástrojů možnosti společnosti. Drobné problémy jsou s pojmenováním některých částí a systematikou práce, když např. konkurenty dělí na ""stávající konkurenty"" (kap. 5.3) a ""velkoobchodní konkurenci"" (kap. 5.4), přičemž velkoobchodní konkurence je bezesporu taktéž stávající. Pokud jde o jazykovou stránku textu, práce obsahuje drobné chyby a překlepy, nicméně nikoliv ve výrazně nadstandardním množství, nejasně práce s některými pojmy, např. ""firma Planeta Her"" (s. 41), či zaměňování ""televizní"" a počítačové obrazovky (s. 47). Stylistika a sloh práce jsou na akceptovatelné úrovni, byť autor místy používá jazyk, který nepatří do práce tohoto typu (""nabalování dalších aktivit, s. 76 apod.) Množství tvrzení vychází z osobních zkušeností autor, které nicméně nedokládá žádným dalším zdůvodněním (např. kdo je největší konkurent apod.) - pro tyto účely by bylo vhodné doplnit alespoň, že jde o názor autora nebo to, čím je tvrzení podložené, podobně jako např. u analýzy SWOT jde jen o konstatování jejích jednotlivých aspektů, bez zdůvodnění. Stejně tak celá kapitola týkající se trhu společenských her postrádá datový rozbor, jde primárně o osobní názory autora (což nutně neznamená, že by byly chybné, nicméně konstatování jsou velmi stručná a nepodložená dalšími zdroji). Bylo by také možné důsledněji pracovat s jednotlivými metodami vymezenými v teoretické části. V praktické části práce z výše uvedených důvodů také absentuje práce s větším množstvím zdrojů, kromě samotných zkušeností a znalostí autora. Práce naplňuje požadavky kladené na texty tohoto typu a je možné ji předložit k obhajobě. Autor nicméně nevyužívá potenciál ke zpracování textu, který by z hlediska metod, práce s informacemi a analýzou dat mohl mít nepochybně vyšší úroveň."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72595