SÚKENÍK, M. Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Pan Michal Súkeník zpracovával časově náročné téma související s přípravou monodisperzních částic o velikostech 0,1 až 8 µm. Prokázal schopnost nastudovat odbornou literaturu a aplikovat nabyté poznatky v praxi. Práci pravidelně konzultoval a veškerá měření prováděl pečlivě a pozorně. V závěrečné fázi bylo třeba poněkud korigovat snahu studenta provádět další měření tak, aby byl schopen veškeré naměřené výsledky zpracovat a analyzovat. Výsledky jeho bakalářské práce poslouží laboratoři aerosolů pro ověření tvrzení výrobce generátoru aerosolu o kvalitě generovaných částic a usnadní nastavování přístroje při dalších měřeních.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chovancová, Michaela

Rešerš je napísaná prehľadne a zrozumiteľne. Dobre popísaný postup merania, ale jeho vyhodnotenie mohlo byť spracované lepšie. Študent menil nastavenie pristroja CMAG na generovanie aorosolov a bolo by zaujímave vidieť namerané hodnoty z APS a SMPS, pre jednotlivé nastavenia v jednom grafe. Prácu hodnotím po grafickej stránke pozitívne, ale po gramatickej sa v nej nachádzalo pár preklepov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83987