PAVLÁK, L. Podnikatelský záměr na založení vinařského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o kvalitní práci, jejich výsledky jsou uplatnitelné v praxi pro založení vinařství. Nestanovuji doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle stanovené v diplomové práci byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V diplomové práci byly použity adekvátní analytické i syntetické metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomant prokázal schopnost správně interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce je uplatnitelná v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální i grafické stránce diplomová práce splňuje požadavky vyžadované pro tento typ kvalifikačních prací.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomant správě provedl rešerše. Literaturu v textu též správně citoval.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cenek, Aleš

Student projevil schopnost nejen zpracovat podnikatelský záměr jako celek, ale dokázal se i vcítit do problematiky začínajícího vinařství a veškeré podstatné body zpracoval velmi dobře. Jako podnikatele z oboru mě velmi mile překvapily některé návrhy a díky komplexnímu zpracování tématu využiji práci v podnikatelské praxi. Na základě výše zmíněného tedy doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85484