ČERVENÁK, R. Mobilní aplikace pro predikci subjektivní kvality zážitku s datovou službou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Hlavním cílem diplomové práce byl vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS umožňující měření aktuálních parametrů mobilní sítě s následným výpočtem očekávané spokojenosti uživatele při použití mobilní webové služby (QoE). Student Bc. Rastislav Červenák pracoval po celou domu velice pečlivě, průběžně konzultoval a také sám přicházel s návrhy na vylepšení případně odstranění problémů vzniklých při vývoji aplikace. Vytvořená aplikace je kvalitně zpracována jako po vizuální tak technické stránce. Finální verze byla distribuována a otestována více než 50 osobami po celém světě. Posbírané ohlasy a výsledky měření pak jsou přehledně zpracovány v závěru práce. Předložená diplomová práce je na velice dobré úrovni jak po formální tak odborné stránce a jen dokládá kvalitní znalosti studenta v oblasti mobilních sítí a zejména pak vývoji aplikací. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm A / 93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Kováč, Dominik

Diplomová práce studenta se věnuje problematice odhadu subjektivního zážitku při použití datové služby s využitím mobilní aplikace. Hlavním cílem diplomové práce bylo vyvinout mobilní aplikaci pro platformu iOS, umožňující měření aktuálních parametrů mobilní sítě. Aplikace následně výpočte očekávanou spokojenost uživatele na základě modelu pro vypočet QoE vyjádřenou hodnotou MOS. Student vytvořil mobilní aplikaci pro platformu iOS, dizajn aplikace si student navrhl sám a funkčnost aplikace porovnal i s jinými dostupnými aplikacemi. Návrh, tvorba, distribuce a funkčnost aplikace je dostatečně popsaná v praktické části práce. Velice kladně hodnotím různé zajímavé statistiky z naměřených dat z vytvořené aplikace ale také i statistiky o samotné aplikaci. Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje překlepy, gramatické a stylistické chyby. V práci některé vety nedávají zcela smysl. První sloupec v tabulce Tab 2.1 není srozumitelný. Nejednotné použití citaci a popisky obrázků. I přes uvedené nedostatky práci hodnotím stupněm B / 88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 85328