BORKOVEC, T. Design of Generalized Powertrain Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Diplomant zpracoval diplomovou práci na zahraniční instituci, kde také převážně konzultoval. Se mnou, jako vedoucím, jednal především v úvodu, kdy jsme si ujasnili obsah práce a hloubku řešení. Vše ujednané diplomant dodržel. Během řešení pracoval samostatně a odpovídajícím způsobem. Odevzdaná práce je zpracována pečlivě, má úroveň očekávanou od diplomové práce a zadání bylo splněno. Zajímavé je, že angličtina pana diplomanta vykazuje mnohé gramatické chyby a ani česky psaný abstrakt není po jazykové stránce příliš kvalitní. Na dobé úrovni je formální zpracování, chybí však tak zvaný rozšířený abstrakt v češtině, který má práce napsaná v jiném jazyce než českém nebo slovenském obsahovat.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Kenyeres, Martin

Obtiažnosť práce dosahuje nadpriemernú úroveň v rámci diplomových projektov - čo považujem za veľké plus. Z odborného hľadiska považujem prácu za nadpriemerne spracovanú, študent kvalitne vysvetlil použitý matematický aparát a v prípade potreby pridal aj grafické ukážky. Z formálneho hľadiska sa dá vytknúť spracovanie grafov, ktoré miestami pôsobia amatérsky. Ďalej je potrebné vytknúť nedôslednosť pri odkazovaní na literatúru a to hlavne pri použitých vzorcoch. Na jednej strane oceňujem, že sa student rozhodol písať prácu v anglickom jazyku, no na strane druhej je jazyková úroveň práce miestami na veľmi nízkej úrovni. V práci sa vyskytujú chyby v elementárnych gramatických javoch. Ako príklady uvediem : nesprávny slovosled viet, chýbajúce členy, zámena podobne znejúcich slov, nesprávne použitie množného čísla atď.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 85335