NOVÁČEK, A. Vyrovnání provozních dat v energetických procesech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Touš, Michal

Diplomant zpracovával téma vyrovnání dat ze sušičů. Autor uvádí široký úvod do problematiky zpracování dat, doprovázený názornými ukázkami. Poté se věnuje praktické části, kde představuje použité modely pro úlohu vyrovnání dat a prezentuje výsledky z vyrovnání archivovaných provozních dat. Dle textu práce je zřejmé, že autor problematice rozumí. Vezmeme-li v úvahu, že při vyrovnání dat se používá složitější matematický aparát, hodnotím toto velmi kladně. Dále oceňuji to, že diplomant byl velmi samostatný. Sám si nastudoval metody vyrovnání dat, vyhledal si literaturu, ze které čerpal při sestavování modelů, a navrhl si postup zpracování. Práci však hodně degraduje velké množství gramatických chyb a překlepů a někdy nesrozumitelná sdělení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuba, Pavel

Práce se zabývá problematikou statistického vyrovnání dat a to jak po teoretické stránce, tak prakticky na konkrétní případové studii. Teoretická část práce je zpracována detailně, obsahuje i příklady pro lepší orientaci čtenáře. V popisu vyrovnání dat však nelze rozlišit, do jaké míry se jedná o kompilaci více zdrojů a do jaké míry o překlad jednoho. V teoretické části případové studie jsou shrnuty všechny základní znalosti o zkoumaném procesu sušení. Nechybí popis měřicího aparátu ani dotčeného sušiče. Data jsou zpracována podle odpovídajících vzorců v programu MATLAB. U některých veličin by bylo vhodné zvážit zařazení předzpracování dat pomocí plovoucích průměrů, či pomocí jiného druhu filtrace. Toto řešení je v práci teoreticky naznačeno a mohlo by přinést přesnější výsledky. Druhou připomínkou je zanedbání tepelné kapacity systému. V tomto případě nelze přímo srovnávat elektrický příkon topných spirál s jejich tepelným výkonem. Průběh vyrovnaného elektrického příkonu pak nemůže odpovídat skutečnosti. V závěru je odpovídajícím způsobem zhodnocen přínos práce a navrženy možnosti dalšího postupu. Největším nedostatkem práce nejsou faktické chyby, či nekompletní řešení, ale gramatická a stylistická forma. Práce obsahuje množství pravopisných chyb a místy velmi komplikované větné konstrukce. Přes zmíněné nedostatky a chyby je práce srozumitelná a přínosná a proto uděluji výsledné hodnocení B a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83768