BROŽA, M. Simulace proudění v prvcích hydraulického okruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozák, Jiří

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současných možností programu Autodesk Simulation CFD. Autor svou práci rozdělil na tři celky. V první části autor předkládá teoretický základ problematiky popisu proudění tekutiny. Druhá část bakalářské práce se zabývá samotným programem Autodesk Simulation CFD. Autor provedl rozbor možností tohoto programu v rámci přípravy, průběhu a vyhodnocení numerické simulace. V této části práce je uveden přehled úloh, které byly pomocí tohoto programu řešeny jinými autory. Ve třetí části bakalářské práce se autor zabývá samotným výpočtem ztrát ve třech prvcích hydraulického okruhu pomocí programu Autodesk Simulation CFD. Získané výsledky jsou porovnány jednak s výsledky zavedeného CFD programu, ale také s výsledky, které autor naměřil v rámci laboratorních cvičení. Je škoda, že v této části nebylo věnováno více prostoru popisu grafických možností zpracování získaných výsledků. Autor po celou dobu pracoval samostatně a aktivně vyhledával informace, které nejsou běžně dostupné. Na druhou stranu měla být věnována větší péče závěrečné korekci textu. V práci se často objevují spojená slova, gramatické chyby a chyby v rovnicích (špatné znaménko v rovnici 5.0.3). Tyto nedostatky zbytečně sráží celkovou úroveň bakalářské práce. Přes tyto výtky je možné konstatovat, že autor splnil zadání bakalářské práce a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moravec, Prokop

Autor se ve své bakalářské práci zabývá analýzou možností programu Autodesk Simulation CFD. Tato práce je dobře a přehledně členěna na 6 kapitol. První část je obecná rešerše o základních pojmech, které souvisí s prouděním a později s CFD simulacemi. Další část se poté věnuje podrobnému popisu programu Autodesk Simulation CFD. Nakonec autor využívá i laboratorního měření místních ztrát, kde výsledky tohoto měření následně porovnává s výsledky CFD simulací dosažených v programech Autodesk Simulation CFD a Ansys Fluent. Autorovi bakalářské práce bych však vytkl následující: Počet překlepů a nepřesností přesahuje obvyklou míru u textu takového rozsahu. Tento fakt spolu s častou nelogickou stavbou vět kazí dobrý dojem z bakalářské práce. Strana 15: V podkapitole Ideální tekutina autor zavádí pojmy jako stlačitelnost proudění v trubici, proměnlivost hustoty a ukazuje zde dokonce i rovnici kontinuity pro skutečnou kapalinu, což je matoucí. Strana 38: Autor u nastavení projevu gravitace odkazuje na obr. 4.9 místo obr. 4.10 Strana 45: Tab. 1 u tlaku p7 autor uvádí tlaky v kPa místo v Pa. Strana 46: Vztah 5.0.3 pro ztrátovou měrnou energii je špatně + autor v něm zavadí jiné označení rychlostí, než se kterými dříve pracoval. Strana 48 – 50: Špatné odkazy v textu na obr. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. Příloha 1 zasahuje do okrajů. I přes tyto výtky je práce na solidní úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83766