VOLFÍK, J. Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Student pracoval samostatně a splnil požadovaná zadání. Aktivně se zůčastnil konzultací. I přes to by bylo navíc vhodné lépe zpracovat grafickou úpravu v teoretické oblasti práce a zahrnout podrobněji technologičnost konstrukce jednotlivých variant řešení a věnovat více prostoru pro výrobu součásti. Práce samotná navazuje na konstrukci závodního vozu navrhovaného studenty, což přispívá k praktické aplikaci a ospravedlňuje značné náklady na výrobu zvoleného experimentálního dílu nápravy. Kladně hodnotím aplikaci metody konečných prvků při návrhu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Ke stylistické a grafické stránce práce nemám větších výhrad. Cíle plynoucí ze zadání práce byly splněny s drobnými výhradami. Zadání práce stanovuje hodnocení a testování různých konstrukčních materiálů, jako je například plast a hliníkové slitiny. Práce však hodnotí navržené varianty vyrobené z materiálu Ultem a srovnání je provedeno pouze c originálním dílem. V práci bych také ocenil bližší popis samotné výroby dílu ze zvoleného materiálu experimentální hodnocení komponenty. Závěry práce by měly také lépe shrnovat dosažené výsledky a poznatky, plynoucí z řešení práce. Samotnou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s doporučenou známkou B – Velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83855