BENEŠ, O. Problematika létáni v noci a v podmínkách IMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Imriš, Pavel

Předložená bakalářská práce o rozsahu více jak 40 stran plně odpovídá obecným kritériím pro tento typ prací. Student s velkou iniciativou nastudoval a konzultoval především problematiku lidské výkonnosti v podmínkách letu bez vnějších vizuálních referencí a své poznatky zpracoval do zdařilého textu, který je možné skutečně využít při výcviku a výuce pilotů. Problematiku navigace za VMC v noci a za IMC student pojal především prakticky v návaznosti na vlastní výcvik v letecké škole. Učební text by si jistě zasloužil hlubší rozpracování problematiky navigačních postupů a techniky pilotáže při letech podle IFR, předepsaný rozsah bakalářských prací však toto nedovolil. Student při zpracovávání práce postupoval velmi samostatně a s dostatečnou časovou rezervou. Je proto poněkud škoda, že se na závěr nevypořádal se všemi terminologickými a formálními nedostatky v odkazech, citacích a grafické úpravě. Jeho zdařilá práce je i tak dobře pochopitelná ve všech souvislostech a její použitelnosti ve výuce a výcviku pilotů nic nebrání. Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vosecký, Slavomír

Bakalářská práce trpí jistou povrchností autora, který nevěnoval dostatečnou pozornost požadavkům, stanoveným v zadání cílů BP. Klady předložené BP: a) Bakalářská práce je v mnohém dobře využitelná v praxi výcviku pilotů. b) Forma textu je přehledná, práce je čtivá a splňuje obecné požadavky, kladené na tvorbu příručky pro výcvik. Nedostatky BP: a) Nejsou zcela respektovány všechny aspekty zadání práce - text BP neobsahuje odkazy na legislativu a nejsou explicitně objasněny požadované technické předpoklady. b) Je třeba, aby autor při obhajobě DP prokázal platnost výpočtu ROD a výsledek kontroly dosahu komunikace ATIS, uvedených na str. 38 jeho bakalářské práce. Poznámka: Hodnotím tuto bakalářskou práci stupněm "velmi dobře". Hodnocení lze ale zvýšit v případě, že uchazeč výborně obhájí svou práci a podrobně a správně odpoví na otázky oponenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83829