VESELÝ, P. ETOPS ve srovnání s klasickými letouny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šošovička, Róbert

Diplomová práce se zabývá moderním přístupem plánování letů dvoumotorových dopravních letadel. Popisuje vývoj a důvody zavádění postupů ETOPS, jejich výhody, ale i nutné podmínky, které musí plnit letoun i provozovatel. Dále rozebírá praktické aspekty při plánovaní letu „s“ a „bez“ využití ETOPS. Uvádí příklady Provozních letových plánů, postup plánování letů ETOPS i ekonomické srovnání přínosu ETOPS na vzorovém letu. Současné učebnice dopravních pilotů (i zahraniční) obsahují pouze velmi stručné informace o tomto, dá se říct v současnosti už běžném, provozování dopravních letadel. Předložená bakalářská práce přináší mnohem podrobnější pohled do problematiky ETOPS. Student při práci využíval zdrojů a konzultací u významného leteckého přepravce což bylo pro práci velkým kvalitativním přínosem. Bakalářská práce vynikajícím způsobem splnila cíle zadání a lze očekávat, že bude přínosem i při výuce absolventů „Profesionální pilot“, příp. i „Letecký provoz“. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebek, Jiří

Práce je zaměřena na problematiku provozu civilních dopravních letadel podle standardů ETOPS. Autor tuto problematiku rozčlenil do několika základních částí, ve kterých se zabývá srovnáním použitelných typů letadlové techniky, rozdělením ETOPSů dle tzv.prahového času, dále pak rozebíra požadavky pro získání AOC, provozní požadavky, certifikační postupy, postupy pro plánování a zajištění letu a na závěr porovnává lety ETOPS a tzv. non-ETOPS. Práce je po obsahové stránce zpracována velmi dobře a postihuje jednotlivé body zadání. Některé pasáže jsou zpracovány poněkud stručněji, avšak nikoliv na úkor samotného faktického obsahu. Z formálního hlediska bych autorovi vytknul řadu pravopisných a stylistických nepřesností, ke kterým se řadí rovněž ne příliš vhodně, popřípadě nesprávně zvolená terminologie (ve výjimečných případech) - např. str.24 používání označení: místní úřad/kontrolní úřad/úřad; PCN - třída pevnosti runwaye, ACN - třída letounu apod. V textu je rovněž velké množství zkratek (ELT,HMG, LRC, ER aj.) jenž nejsou obsaženy v seznamu zkratek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38354