CHROMEK, P. Zavedení typového výcviku pod FTO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šošovička, Róbert

Bakalářská práce měla shrnout veškeré legislativní požadavky nutné k rozšíření činnosti zavedené FTO o typové výcviky a pro vybraný letoun navrhnout osnovu výcviku. Student v první části práce uvádí a komentuje jednotlivé ustanovení předpisu JAR-FCL 1 a schvalovacích postupů UCL, CAA-ZLP-077. Vždy jsou pro úplnost uvedeny citace obou dokumentů. Samotnou osnovu výcviku aplikoval na letoun Beechcraft 200. Osnova je zpracovaná jak pro teoretický tak i praktický výcvik, které doporučuje provádět současně v intenzivním, týden trvajícím kurzu. Jsou rozebrány i různé způsoby výcviku (na letadle, na simulátoru, kombinovaně). Student pracoval samostatně, konzultoval s pracovníky UCL i výcvikových organizací. Práce přináší ucelený přehled požadavků na výcvikovou organizaci i na zájemce o typový výcvik. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Imriš, Pavel

Předloženou bakalářskou práci student zpracoval s velkou invencí a pílí při shromaždování relevantních informací a podkladů. Navržená osnova teoretického a praktického výcviku je plně aplikovatelná v praxi. Práce je přesně logicky uspořádána, fakta jsou uváděna srozumitelným způsobem. Drobné jazykové nepřesnosti nijak neomezují plnou srozumitelnost textu. Se zadáním práce se student vypořádal se ctí, jeho práce je hodnotná a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38356