NOVOTNÝ, L. Výpočty životnosti konstrukčních uzlů v obráběcích strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Práce je velice pěkně zpracována a přináší velice zajímavé srovnání v oblasti výpočtů vybraných komponent, které jsou dále použitelné jak pro praxi, tak pro výuku. Bohužel v práci došlo k nevhodně zvolené definici životnosti. I přes tento nedostatek hodnotím práci velmi dobře. Prosím o vysvětlení pojmů trvanlivost a životnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Ve výpočtech kritické a maximální síly (str. 17) student hovoří o bezbečnostech,které jsou zahrnuté ve vzorečcích (č. 3 a 4), ale co ony bezpečnosti představují není zde uvedeno. Student zaměnil dva pojmy v celé práci. To co nazývá životností je ve skutečnosti trvanlivost v ložiskářské terminologii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83919