CHRÁSTEK, J. Design digitálního fotoaparátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Haltof, Vladimír

Oceňuji velmi dobrou orientaci posluchače ve zpracovávané oblasti, která byla základem pro stanovení cílů práce. Kladně hodnotím vývoj vlastního designérského řešení, které vzešlo z řady kvalitních kresebných variant, a následně pracovního modelu, na kterém byla ověřena a korigována ergonomie a výsledné měřítko návrhu. K finálnímu řešení mám pouze dvě výtky - domnívám se, že navržený design je poněkud konzervativní a zároveň do jisté míry těžkopádný. Uvítal bych, kdyby výsledná forma návrhu více odrážela miniaturizaci současných technologií a zároveň byla tvarově více vyhraněná, či se hlásila k aktuálním trendům v designu. Přesto práci hodnotím velmi kladně, neboť se posluchači podařilo zadání zvládnout jako celek bez problémů, které vznikají při přechodu mezi kresbou a 3D modelem. Posluchač se v práci nad rámec zadání zabývá i návrhem grafického rozhraní přístroje. Oceňuji také technicky velmi dobře zvládnutý prezentační poster práce a kvalitní fyzický model.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zvonek, Miroslav

Slovní hodnocení práce provedu ústně přímo při obhajobě bakalářské práce studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83969