GALBA, M. Design kompaktního digitálního fotoaparátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Haltof, Vladimír

Oceňuji velmi dobrou orientaci posluchače ve zpracovávané oblasti. Výsledná práce tak reflektuje posluchačovy znalosti z oblasti fotografie. Finální design je výsledkem procesu navrhování, který byl založen na kresebných skicách doplněných několika pracovními modely ve skutečné velikosti, na kterých posluchač ověřoval ergonomii svého řešení (držení fotoaparátu), která pro něj byla jedním z hlavních cílů řešení. Finální návrh se od úvodních skic příliš neliší, což považuji v určitém smyslu za nedostatek, neboť se domnívám, že v rámci fáze kresebných variant mohl posluchač více rozvinout tvarování či členění přístroje a pokusit se najít originálnější formy. Zároveň považuji navržený fotoaparát za až neúměrně rozměrný a příliš dramaticky tvarovaný, pokud jej máme řadit do kategorie kompaktních fotoaparátů, byť vyšší třídy. Výsledný návrh je však nesporně velmi vkusným, proporčně vyváženým a esteticky hodnotným produktem, ze kterého je dobře čitelná příslušnost do kategorie, na kterou má cílit. Na výsledné práci velmi dobře hodnotím prezentační poster a kvalitně zpracovaný model návrhu ve skutečném měřítku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zvonek, Miroslav

Slovní hodnocení práce provedu ústně přímo při obhajobě bakalářské práce studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83970