SUCHÝ, M. Marketingová strategie společnosti S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: Kdo si myslíte, že bude tvořit skupinu zákazníků, která bude mít zájem o zasílání e-mailu a přihlásí se k odběru uvedením novinek? Vysvětlete, co znamená v tabulce č. 9 na straně 103 mimo jiné částka -62 782 ve sloupci "Celkem" a řádku "Návratnost marketingových aktivit". Jakou očekáváte návratnost vynaložených nákladů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holub,, Miloš

Hodnocená diplomová práce je logicky uspořádaná a autor prokázal teoretické znalosti i schopnost jejich uvedení do praxe. Teoretická část je dosti obsažná, ale je dobrým východiskem pro analytickou část i vlastní návrhy. V teoretické části autor uvádí jak klasické marketingové metody, tak i marketing 21. století související s rozvojem IT technologií. Velmi pozitivně hodnotím analytickou část v postavení daného mikropodniku na tuzemském trhu, ale zejména vyústění řešení ve vlastní návrhy. Zejména se jedná o část související s definovanou marketingovou strategií a návrh navazujících marketingových aktivit pro její realizaci. Ve vlastních návrzích autor DP potvrzuje i získání praktických zkušeností v oblasti online marketingu, zejména při tvorbě marketingově efektivních internetových stránek. Text má některé nedostatky v přehlednosti (malé zvýraznění významného textu a závěrů) i v tabulkovém vyjádření (např. v Tab.1 není uveden řádek roky). Tyto drobné nedostatky neovlivňují výsledek práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85830