KOMŮRKA, M. Jeřábová kočka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Tato bakalářská práce řeší klasické známé zadání vhodnými výpočty. Konstrukční řešení příčníku je nesprávné, nesprávně - šrafovaná žebra kladek, nevhodné zajištění ložisek kladek i ložiska háku, špatné kótování poloh drážek pojistných kroužků a tolerované (0,11mm) polohy mazacích otvorů, to je nutno zohlednit v hodnocení konstrukční dokumentace. Bylo by vhodné vysvětlit i nahradit rovnici (18), vysvětlit uložení mazací hlavice poz.29 pod dvěma kryty, odlišnost rovnic (33) a (34) na str. 29,30,31.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky. I přes poměrně nenáročné téma se student dopustil značného množství pochybení věcného i formálního charakteru. Práci vytýkám zejména následující nedostatky: - schází schema uspořádání pohonu - výpočet lanového bubnu není proveden správně, mezní hodnoty namáhání jsou zcela nepoužitelné, navíc chybí odkaz na literaturu, uvažované zatížení není doloženo nákresem - u převodovky zdvihu není ověřena radiální únosnost výstupního hřídele - není zřejmé uložení brzdy - konstrukční řešení příčníku má nepoužitelný způsob zajištění vůči bočnicím - nevhodné kóty na čepu kladek, nesmyslné tolerance - uložení ložisek v kladkách je nepoužitelné Celkově je práce silně podprůměrná, přesto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83588