MACHÁČEK, D. Chemické technologie obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce je podrobnou rešerší nekonvenční technologie chemického obrábění. V rámci práce bylo dále provedeno doporučení dílčích chemických metod pro technologie opracování specifických součástek pro fotovoltaický průmysl. Autor prokázal znalost a dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Rešeršní práce na téma chemických a elektrochemických metod obrábění. Autor uvádí přehled a popis jednotlivých metod. V práci mi chybí větší počet příkladů využití technologií v praxi. Stejně tak porovnání chemických metod s konvenčním obráběním, které autor slibuje v úvodu, je v práci zmíněno dohromady jen jedním odstavcem. V práci se vyskytují stylistické a občasné gramatické chyby. U některých vzorců (5.1, 5.2) chybí jednotky. Celkově práce splňuje všechny potřebné náležitosti pro BP a doporučuji ji tedy k obhajobě s hodnocením dobře - C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83529