PŘIVŘEL, V. Technologie výroby náhradního dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu formou kusové výroby. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro její zhotovení. Dále byla navržena technologie výroby součásti a experimentální ověřena na konvenčních obráběcích strojích. V rámci kapitoly diskuze je zmíněna možnost použití alternativní nekonvenční technologie. Autor prokázal znalost dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Autor v práci zpracoval kompletní návrh technologie výroby náhradního dílu. A v experimentální části jej i vyrobil. Podařilo se mu vyřešit i problémy, které vyplynuly až při výrobě jako například upínání součásti. Práce obsahuje drobné překlepy a chyby, například v tabulce 4.2 jsou v jedné kolonce nesmyslné znaky. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83535