AULEHLA, J. Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Téma diplomové práce navrhl sám diplomant. To se pozitivně projevilo na jeho přístupu k řešení práce. Po úvodním upřesnění obsahu a cílů práce postupoval diplomant samostatně, a to jak při návrhu technického řešení, tak při provádění potřebných výpočtů a zpracování výkresové dokumentace. Diplomová práce byla zaměřena na návrh otopné soustavy při částečné rekonstrukci domu. Aby ověřil, o kolik provedené úpravy sníží potřebný tepelný výkon na vytápění, musel diplomant spočítat tepelné ztráty domu před a po stavebních úpravách. Celkové množství provedených výpočtů, včetně tepelného a hydraulického návrhu otopné soustavy, bylo poměrně značné. V důsledku toho má práce nadprůměrný rozsah 130 stran. Na konzultace s vedoucím přicházel diplomant připravený, a pokud potřeboval vyřešit nějaký problém, většinou sám navrhl možná řešení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Tématem diplomové práce je návrh otopné soustavy pro rekonstrukcí bytového domu. Cílem rekonstrukce bylo snížit provozní náklady na vytápění, zvýšit tepelnou pohodu a také rozšířit obytné prostory o dříve nevytápěné (půda). Student nejdříve provedl výpočet tepelných ztrát, z kterých vyplynula potřeba na dodatečné zateplení některých konstrukcí (střecha, podlaha, apod.). První část práce obsahuje návrh konkrétního řešení a tento návrh je podložen výpočtem dle standardního postupu pro výpočet tepelných ztrát domů. Druhou částí práce bylo nově navrhnout otopnou soustavu tak, aby svým výkonem byla schopna pokrýt celoročně požadavky na vytápění. Vzhledem k situaci bylo zvoleno úsporné řešení, kdy se většina stávajících otopných těles ponechala, ale byl nahrazen starý plynový kotel za nový kondenzační. Provozní podmínky kotle byly navrženy na vyšší teplotní spád 75/55 °C. V závěru práce je shrnut celý postup prací a také vyhodnocena návratnost investice, která činí 13,5 let. Práce je po formální stránce na dobré úrovni a čtenáři jsou přehlednou formou prezentovány výpočty a obsahuje minimum pravopisných chyb („investice… se … vyšplhali“ – str. 63). Ovšem některé popisky v tabulkách jsou nelogicky rozděleny (např. Celke-m tabulky v příloze P2, Prostupe-m: tab 2-12). Dále by také v přiložených výkresech měli být uvedeny návrhové teploty pro jednotlivé místnosti. Na přiloženém CD mi chybí soubory s výpočty v Excelu, které tvoří podstatnou část práce. Na práci oceňuji zejména její ryze praktický a systematický přistup. V textu je několik nejasností, které bych chtěl, aby autor upřesnil. Cíle práce byly splněny, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím VELMI DOBŘE (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83511