PLANÝ, M. Komentovaný překlad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krhutová, Milena

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, jak odpovídá jejímu zadání. První část je překlad odborných skript z oboru radio-elektronika do angličtiny. Druhá část je teoretická a zaměřuje se na popis a analýzu jevů, s nimiž se autor při překladu setkal a musel řešit. Překladová část zdařile vystihuje formálnost vědeckého textu originálu a autor se zde dopustil méně významných gramatických nepřesností. Styl se mu podařilo vystihnout a přenést tak odbornou informaci srozumitelně a bez obsahových nedokonalostí. Také formát práce respektuje originál včetně vzorců a výpočtů, které jsou typickými znaky odborných textů v elektrotechnice a informatice. Teoretická část práce se v úvodu zabývá vymezením kategorií potřebných k vypracování analýzy překladu. Autor opírá svou práci o ověřené teorie renomovaných autorů a používá je k interpretaci svého překladu. Na mnohých příkladech, v nichž srovnává český originál s anglickým překladem, poukazuje na rozdíly při přístupu k vyjádření téže odborné informace. Pokusil se rovněž o pragmatický přístup k rozboru, kde poukazuje na, jak píše „didaktický přístup“. Jedná se o to, podle autora, jak usnadnit cílové skupině recipientů pochopení vědeckého textu. Respektováním tohoto přístupu při překladu, zajistil autor osvěžení ryze objektivního přístupu subjektivním prvkem (užití zájmena „we“ a činného rodu.) V kapitole o kohezi autor poněkud nejasně zachází s pojmy, které dokládá odvoláním na různé autory. Tím, že zřejmě nestudoval originální zdroj o kohezi, zaměňuje částečně vymezení lexikální koheze podle Hasanové s jeho aplikací v jiných pracích. Nicméně je třeba ocenit snahu o použití teorie Hasanové v práci bakalářské, jejíž cíle jsou méně teoreticky a vědecky náročné. Zajímavý je autorův postřeh o vlastních jménech jako referujících prvcích z hlediska pragmatického. Pragmatickým prvkem analýzy překladu je i demonstrace překladu určitých a neurčitých členů, které čeština nemá. Autor správně usuzuje, že určitost (definiteness) nebo neurčitost je v češtině doložena kontextem. Jedná se o zajímavý přístup k rozboru z hlediska pragmatického, autorem ale nepřesně zařazeného pod kohezi. Podrobným rozborem koheze, zejména gramatické, student překročil míru náročnosti očekávané u bakalářské práce. Tím došlo k nepřesnostem, způsobeným nedostatečnou teoretickou přípravou, která se ovšem v takové míře na úrovni tohoto druhu práce ani nepředpokládá. Je třeba zhodnotit seriózní snahu a hlubší rozbor překladových jevů, přestože došlo částečně k zaměnění pojmů. Studentova snaha o hlubší pohled do problémů odborného překladu je rozhodně z velké části úspěšná, zejména je třeba ohodnotit jeho pragmatické aspekty.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Zmrzlá, Petra

Bakalářská práce studenta sestává z aktivního překladu odborného textu do angličtiny a následného komentáře podpořeného teoretickými poznatky z materiálů uvedených v bibliografii. Struktura práce je přehledná, členění jednotlivých částí také. Z hlediska jazykového je práce psána odpovídajícím stylem, z jazykových chyb se často vyskytuje problematické použití (či nepoužití) členů, problémy se vyskytují i v oblasti syntaxe: slovosled, zdvojené negativy, shoda podmětu s přísudkem. Zdvojené spojovací výrazy a signalizátory občas znesnadňují porozumění (if a but, since a therefore, případně therefore v kombinaci s another reason for v jedné větě). V práci je minimum překlepů (due to the face that). Problematickou částí práce je teoretická část pojednávající o kohezi, kde se autor citací sekundárních materiálů dopustil zásadních omylů. V rámci lexikální koheze tak pojednává o zájmenech, v gramatické kohezi se objevují jmenné fráze a vlastní jména. Pojmy lexikální koheze, reiterace a reference jsou dosti nepřesně definované, konkrétně u reference dochází k záměně významu referenční jazykový prostředek a reference z pohledu koheze textu. Ačkoli tak autor použil taxonomii Hallidaye a Hasanové, necituje jejich materiály přímo, ale prostřednictvím dalších autorů. Celkově bylo zadání i přes zmíněné nedostatky splněno, formální náležitosti a grafická úprava jsou v pořádku a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 85896