SUCHOMEL, K. Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýba, Lukáš

Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou podpory odpadového hospodářství a využít dostupné informace pro přípravu výpočetních nástrojů na pracovišti UPEI. V práci je větší množství formálních nedostatků (chybějící úvody v kapitolách, v některých částech není zřejmá návaznost na předcházející body). Práce by si zasloužila více popsat přístup k předmětnému problému a vypsat důvody proč je zrovna tento způsob, dle autora správný. Vzhledem k náročnosti problematiky lze ocenit autorovu snahu a průběžnou práci, ikdyž způsob interpretace výsledků není ideální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Putna, Ondřej

Cílem hodnocené bakalářské práce byl popis způsobů podpory odpadového hospodářství a vyhodnocení jejich účinnosti. Po úvodní části autor popisuje strukturu Operačního programu Životního prostředí a dále podrobně rozebírá data týkající se produkce komunálních odpadů se zaměřením na separované složky. V závěru je vyhodnocen vliv investic do projektů odpadového hospodářství na produkci separovaných složek, čímž měla být vyjádřena jejich efektivita. V předložené práci je účinnost investic do odpadového hospodářství zastoupena pouze měrnými náklady na separaci vytříditelných složek, což podle mého názoru nepostačuje k posouzení problematiky. Práce je logicky rozčleněna do kapitol, avšak v některých případech není vhodně řešena jejich návaznost. Téměř 20 stran je věnováno v podstatě pouze popisu jedné tabulky, což je podle mého názoru zbytečné. Příliš vhodně není řešena práce se zdroji, kde v některých případech není jasné, odkud informace pochází. V práci se v určité míře nachází gramatické chyby a nedostatky v popisech grafů a tabulek. Hlavní cíle práce byly ale víceméně splněny a práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji celkovou známku D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83607