HANZLÍKOVÁ, V. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Podnikatelský záměr zpracovaný na záchranu firmy vychází z podrobné finanční analýzy, nákladů a výnosů firmy. Návrh souboru opatření je cenným podkladem pro management firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Novák, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23347