PLICHTA, Z. Pásový podvozek lesního traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá koncepčními řešeními pásových podvozků lesních vyvážecích traktorů. Dále práce obsahuje i koncepční návrh vlastního vícekladkového pásového podvozku pro zadané provozní parametry. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů zejména z internetu. Práce je zpracována vcelku pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Práce je rozčleněna na dva dvě hlavní části. V první části (kap. 1 a 2) je v rozsahu 14 stran provedena výstižná rešerše konstrukčních řešení pásových podvozků užívaných v lesnické a zemědělské účely. Jsou porovnána jednotlivá konstrukční řešení a z nich vyvozeny správné závěry. Na základě poznatků zde získaných je v druhé části navržena koncepce vlastního pásového podvozku pro zadané parametry. S ohledem na zvýšení životnosti použil autor ocelový článkový pás s pryžovými elementy pro ochranu pojížděného terénu. Součástí návrhu je i zjednodušený funkční výpočet včetně výpočtu napínacích pružin a jejich uložení. Ke svému návrhu autor vytvořil částečnou výkresovou dokumentaci - sestavný výkres a podsestavu odpružení nosné kladky. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik drobných nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občas technicky nesprávné výrazy (např. na str. 14 "naftový motor", str. 15 "čerpadlo", str. 20 "bagry" atd.), - špatně čitelné některé převzaté obrázky (např. obr. 11) K výkresové dokumentaci nemám žádné připomínky. Předložená je původní, a i přes výše uvedené drobné nedostatky má nadprůměrnou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Zbyněk Plichta ve své bakalářské práci prokázal hluboké znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se zabývá ve své práci koncepcí pásového podvozku lesního stroje. Bakalářská práce studenta Plichty naplnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešeršní části práce je přiměřený konstrukčnímu zaměření práce, student se ke každé komponentě vyjadřuje technicky. V kapitole týkající se koncepce podvozku student prokázal znalosti z oblasti konstruování a mechaniky. Uspořádání jednotlivých podkapitol částí strojů je provedeno správně. V podstatné a tedy nosné kapitole týkající se parametrů podvozku je výpočet pružiny pásového podvozku. Postrádám v kapitole 3.3.1 výpis dalších fyzikálních parametrů a jejich případných intervalů hodnot, které byly dosaženy. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování mám v práci výhrady k umístění legendy a popisků obrázků nad označení obrázku. Z hlediska pravopisu je v práci několik překlepů (str. 13) a netechnických výrazů (např. str. 13, 14, 43). Student se důkladně odvolává na citace zdrojů, rozsah citace je obsáhlý. Schopnost interpretovat své výsledky jsou v práci studenta na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce přijatelná. Student prokázal zájem o problematiku v oblasti pásových podvozků. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83683