KOBELKA, M. Analýza a návrh informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vinkler, Michal

Student Michal Kobelka měl v rámci své diplomové práce provést analýzu a návrh databázového modelu informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o. Text práce je členěn do třech hlavních celků, tvořených kapitolami 1 až 3. První kapitola má kompilační charakter, autor v ní vymezuje teoretické základy problematiky řešené v práci. Kapitola druhá se věnuje analýze procesů a v současné době využívaných programů a systémů ve firmě eSports.cz, s.r.o. Ve třetí kapitole autor popisuje návrh databázového modelu jednotného informačního systému. K textové části nemám větších výhrad. Dle mého názoru je práce přehledná a dostatečně podrobná, text je dobře strukturován, s minimálním množstvím překlepů či typografických chyb. Práce s literaturou a jinými informačními zdroji je na výborné úrovni, jedinou výtku mám k chybějící citaci u obrázku č. 7 (str. 33). Analytická část obsahuje základní charakteristiku subjektu a analýzu firemních procesů, systému a programů, na jejichž základě je v návrhové části vytvořen databázový model jednotného informačního systému. Navržený model považuji za zdařilý a využitelný v praxi. V práci mi ale chybí zhodnocení přínosů zvoleného návrhu řešení. Student cíle diplomové práce splnil na velmi dobré úrovni, proto jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85794