SLÁMA, D. Deformačně-napěťová analýza zubu ošetřeného kořenovou inlay [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

David Sláma se ve své bakalářské práci zabýval problematikou kořenových čepů používaných při rozsáhlých poškození korunek zubů. Práce je napsaná přehledně a srozumitelně. Autor k dané problematice nastudoval řadu literárních pramenů a konzultoval i práci se zubaři. Při řešení využil výpočtového modelování pomocí MKP a správně popisuje tvorbu dílčích modelů. Následně provedl analýzu dosažených výsledků. Pravidelně se účastnil konzultací a na práci pracoval velice svědomitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Florian, Zdeněk

Student David Sláma vypracoval bakalářskou práci na téma „Deformačně – napěťová analýza zubu ošetřeného kořenovou inlay.“ Práce obsahuje 42 stran a je strukturovaná do jedenácti kapitol. Po krátkém úvodu autor zařadil kapitolu „Historický vývoj zubních operací a Současná záchovná stomatologie. Na tyto kapitoly navazuje „Popis problémové situace“ a „Formulace problému.“ Přestože, název třetí kapitoly je Formulace problému, problém v této kapitole vymezený není. Velká pozornost je věnovaná rešerši dostupné literatury a v následující kapitole problematice kořenové inlay.“ Šestá kapitola je zaměřená na tvorbu výpočtového modelu. Detailně je popsána tvorba modelu geometrie a diskretizace soustavy. Modely materiálu a zatížení jsou popsané v kapitole 6.2 a 6.3. Na prezentaci a analýzu výsledků navazuje kapitola osm „Závěr“. Z práce je zřejmé, že student věnoval vypracování bakalářské práci velké úsilí a hodně času. Celkový dojem kazí některé nevhodné formulace. Student splnil cíle bakalářské práce. Přes drobné nedostatky ji doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83702